Økonomi
 • Del:

 • Årsoppgjør

  Årsoppgjøret krever vanligvis betydelige ressurser av selskapets ansatte. Vårt årsoppgjørsteam planlegger og gjennomfører fullstendige årsoppgjør for en rekke kunder hvert år.

   

  • Utarbeide årsoppgjørsplan
  • Koordinering mellom kunde og revisor
  • Årsregnskap med noter
  • Avstemming av egenkapital
  • Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier
  • Gevinst og tapskonto
  • Skjema for rapportering av konserninterne transaksjoner og mellomværende
  • Oppgave for realisasjon av aksjer
  • Andre innleveringspliktige ligningsskjemaer
  • Elektronisk levering til Altinn av ligningsskjemaer/årsregnskap
  • Bistand med styrets årsberetning
  • Bistand med generalforsamling
 • Regnskap

  Regnskap handler om mer enn teknisk bokføring og tørre tall. Ved hjelp av effektive arbeidsrutiner og oppdatert teknologi leverer vi regnskaper for en rekke ulike kunder hver måned.
   

  • Bilagsbehandling, skanning og attestasjon ved hjelp av elektronisk fakturabehandling.

  • Betalingsrutiner og remittering

  • Avstemming av balanseposter

  • Merverdiavgifts oppgjør

  • Lovpålagte regnskapsstatistikker

  • Avdelings regnskap

  • Valuta - / oppdatering

   

  Solve Regnskapstjenester AS, et datterselskap av Solve Forretningspartner, er et autorisert regnskapsførerbyrå som påtar seg eksterne regnskapsføreroppdrag m.m. Vi er medlemmer i bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

   

 • Controlling

  De fleste selskaper opplever økte krav til konkurransekraft og pressede marginer. Vårt controllerteam sikrer gjennom kompetanse og effektive arbeidsrutiner at oppfølging, rapportering og analyser av prosjekter og finansregnskap gjennomføres på en betryggende måte.

  PROSJEKTCONTROLLING:

  • Periodisering og bokføring på prosjekter.
  • Utarbeidelse av standard statusrapporter 
  • Utarbeidelse av prognoser
  • Kvantitativ og kvalitativ avviksanalyse
  • Faglig bistand i verdivurdering av varelager
  • Bistand til revisjon av prosjekter
  • Likviditetsprognoser.
  • Budsjettering
  • Opplæring av kundens ansatte
  • Prosjektregnskap

   

   FINANSCONTROLLING

  • Månedlig regnskapsgjennomgang
  • Utarbeidelse av månedlig resultat- og balanse rapporter. Rapport for avviksanalyse på indirekte kostnader.
  • Finansprognose
  • Oppfølging mot budsjett.
  • Ansvar for balanse oppfølging
  • Ansvar for aktiva registeret
  • Faglig bistand i verdivurdering av varelager
  • Bistå i revisjonsarbeid
  • Skattefunnrapportering.
  • Vedlikeholde leverandørprioritering i samråd med kunden
  • Gjennomgang av likviditetsprognose
 • Lønn

  Lønn er en av de største kostnadene for de fleste bedrifter. Vi leverer lønn til en rekke ulike kunder hver uke, og er til enhver tid oppdatert på lover og forskrifter

  • Ulike former for avlønning      
  • Behandling av overtid og lokale tillegg
  • Utsending av elektroniske lønnsslipper
  • Timefangst, for eksempel på en mobil app.
  • Elektronisk reiseregning
 • Konsernregnskap

  En effektiv økonomisk rapporteringsprosess er avgjørende for store konsern. Solves autoriserte og kompetente regnskapsteam tilbyr konsernregnskap og konsolidert rapportering. Vi benytter Cognos Controller som rapporterings- og konsolideringssystem. I tjenesten inngår vedlikehold og opplæring, i tillegg til løpende rapportering og konsolidering.

Vårt økonomiteam er dyktige spesialister på hvert sitt felt. Vi løser kundens behov for økonomitjenester på en effektiv og fremoverlent måte. Vi skreddersyr løsninger tilpasset den enkelte virksomhet ved å ta i bruk de nyeste systemene og teknologiene.