Bruker du mye tid på håndtering av

I prosjektvirksomheter er det som regel store forskjeller mellom de bokførte regnskapspostene og den faktiske verdiskapningen, dette er «Varer i Arbeid» (VIA).

Verdien av de påbegynte, men ikke fullførte ordrene, holder man styr på ved hjelp av gode VIA-verktøy. Store ordreproduksjoner er ofte realiteten for prosjekter og det kan gå lang tid og påløpe mange kostnader før ordrene leveres og faktureres.

Ett godt verktøy håndterer VIA på en korrekt og effektiv måte, samtidig som VIA dokumenteres og et tydelig revisjonsspor legges igjen.

Vi har over lang tid utviklet og revidert våre systemer for effektivt å kunne håndterer dette i store prosjektporteføljer. Vårt VIA-verktøy gir deg følgende:

 • En god metode for vurdering av enkeltprosjekters dekningsbidrag ved avslutning samt ferdigstillelsesgrad ved rapporteringstidspunkt
 • En automatisk innsamling og lagring av data for alle prosjekter i virksomheten
 • En informativ sammenstilling av alle prosjektdata for hele prosjektporteføljen (Vi kaller det for VIA-verktøy)
 • Effektiv bokføring av VIA-poster i finansregnskapet som sørger for et korrekt bilde av verdiskapningen

 

VIA-Verktøy

Våre VIA-verktøy integreres med ERP-systemet og henter automatisk ut data fra alle prosjektene i selskapet. Detaljene kan variere, men viser vanligvis disse hovedelementene:

 • Grunndata om prosjekt (nr. navn, beskrivelse, kunde, prosjektleder mm)
 • Siste prognose/kalkyle ved prosjektets avslutning (Inntekter, timer, kostnader, dekningsbidrag mm)
 • Ferdigstillelsesgrad ved rapporteringstidspunkt
 • Påløpt ved rapporteringstidspunkt (fakturert, kostnadsført, påløpte timer mm)
 • Beregning av dekningsbidrag og VIA samt visning av periodens og akkumulert dekningsbidrag
 • Kontrollelementer (timefremdrift vs oppgitt fremdrift, endring i DB siste mnd, endring i DB siden oppstart, DB pr arbeidet time, gjenstående å fakturere mm)

Man kan lese informasjon om enkeltprosjekter eller samlet for prosjektporteføljen. I Solve er vi opptatt av at våre controllere skal gjøre sine undersøkelser og vurderinger før VIA-verktøyet blir gjennomgått med selskapets ledelse. Da gjennomgås resultater og eventuelle avvik kontrolleres. Når avvik er rettet opp og resultatene godkjent blir VIA-verktøyet lagret som viktig dokumentasjon på periodens prosjektresultat. Verktøyet produserer automatisk VIA-poster som overføres til ERP-system for bokføring.

Solves VIA-verktøy sørger for effektiv håndtering av finansregnskap i prosjektvirksomheter samtidig som det dokumenterer periodens prosjektresultat. VIA-verktøyet gir et komplett revisjonsspor fra selskapets dekningsbidrag i finansregnskapet til det enkelte prosjekts bidrag.

Siste artikler
 • Invitasjon til kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering
 • Medarbeidersamtaler - muligheter og utfordringer
 • Aktiv oppfølging av sykefravær er lønnsomt
 • Likviditetsprognoser